โครงงานการทอเสื่อกก

บทที่ 1  บทนำ

1. ที่มาและปัญหาของโครงงาน

            ในบ้านกุดจิกมีต้นไม้นานาชนิด  แต่ละชนิดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้  แต่มีอยู่ชนิดหนึ่ง มีขึ้นอยู่บนที่ว่างของบ้านแทบทุกหลังซึ่งจะเกิดเป็นปัญหาประจำหมู่บ้านนั่นคือ  ต้นกก  ซึ่งชาวบ้านกำจัดทิ้งไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังเกิดขึ้นอีก  ชาวบ้านทุกคนจึงร่วมกันหาวิธีทำประโยชน์จากสิ่งที่เป็นปัํญหาโดยการนำเอาต้นกกมาทำเป็นเสื่อกก  โดยนำต้นกกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นเอง  ทำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ  มีความสวยงาม  ทำเป็นผลิตภัณฑ์ประจำกลุ่มแม่บ้าน  แต่เมื่อนำมาวางขายก็ขายไม่ได้    เพราะคนจากภายนอกไม่รู้ว่ามีสินค้าที่ดีอยู่จึงทำให้เกิดปัญหาว่าชาวบ้านไมมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

              วิธีแก้ปัญหา  คือ  ทำ  weblog  เป็นสื่อในการค้าเกี่ยวกับสินค้าเสื่อทอกกของกลุ่มแม่บ้าน บ้านกุดจิก   ให้ข้อมูลที่เป็นจริง  ให้รู้ถึงประโยชน์ของเสื่อกก  รู้ราคา  รู้ถึงสถานที่ขาย  และรู้ถึงเส้นทางที่จะใช้ในการไปซื้อเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อและผู้ขาย  และจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำ  Weblog  คือ  ผู้คนได้รู้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีสินค้าที่มีคุณภาพทำให้ผู้ซื้อได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ  ชาวบ้านมีรายได้จากการขายเสื่อทอกกและีอาชีพเสริมหลังการทำนาเช่น  ตัดกกขาย  และอีกมากมาย  และยังสามารถลดปัญหาต้นกกเกิดขึ้มากอีกด้วย

บทที่  2  ความรู้พื้นฐาน

ในปี พ.ศ. 2548 ชาวบ้านบ้านกุดจิกได้ประสบกับปัญหาต้นกกเยอะ  ชาวบ้านจึงได้มีการประชุมกันหาทางการกำจัดต้นกก ลดการเกิดของต้นกก  หรือหาประโยชน์จากต้นกก  ซึ่งได้มีผู้เสนอความคิดกันมาต่งๆนานา แต่แล้วเมื่อประชุมกันอยู่นานจึงได้ข้อตกลงว่า  ให้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านทอเสื่กก  ประจำบ้านกุดจิก  ทุกฝ่ายต่างก็เห็นดีดวยจึงตกลงว่าจะจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้น

ในปี  พ.ศ. 2550   กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกก  จากกลุ่มเล็กๆก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่ มีบุคลจากที่ต่างๆ ให้ความสนใจเพราััะสินค้าที่ทำนั้นมีคุณภาพที่ดี มีความสวยงามและมีราคาที่ถูก  ทุกคนต่างก็ยอมรับและให้การสนับสนุนจากที่ต่างๆ  มีผู้คนสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้เข้าอบรมเกี่ยวกับการทอเสื่อกก

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากลุ่มแม่บ้านเสื่อทอกกบ้านกุดจิกกธ็เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปสินค้าของกลุ่มแม่บ้านก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  กลุ่มแม่ยังทำสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับกก และทำผ้าห่มไว้จำหน่ายอีกด้วย

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!